Ahoj, já jsem Helmut, opravář komínů.

Ahoj, já jsem se právě os-pr-cho-vala.

Taaak jdem na to.

Můj božee, nepřestávej. Ještěe. Ještě, to je vonoo.

Ty to děláš jako královna.

Né! Né, to se tam nevejde. 

Vejde, neboooj. 

Au. 

No vidíš!“

                      Učivo pre žiakov 7. ročníka ZŠ, koniec 20. storočia


 

Ak čitateľka získava svoj svetonázor prevažne štúdiom ženských časopisov, mohlo by sa jej zdať, že jedným z najpálčivejších filozofických problémov súčasného ľudstva je evaluácia veľkosti štetcov lásky. Článkami typu 10 spôsobov, ako zistiť veľkosť jeho pýchy podľa toho, koľko zemiakov nechal na tanieri” alebo Muži, ktorých národnosti Vás zozadu roztrhnú na dve polovice” sú popretkávané takzvané ženské médiá”, ako keby sa redaktorky zámerným vytváraním umelých problémov snažili zastrieť nedostatok vedomostí v technických oblastiach. Och, ako by sme len v časopisoch povaľujúcich sa popri záchodových misách privítali viac článkov typu McGyver radí: 5 spôsobov, ako si doma lacno zostrojiť invertorovú zváračku” alebo Výpočet kovariancií zo spektra keramických a karbónových žiaričov používaných v infrasaunách”!

Redaktorská rada sa na základe viacerých sťažností uzniesla, že sprostredkuje odbornú dišputu na túto tému aj ženskému auditóriu tohto média na okraji internetu a vedeckým spôsobom vysvetlí vám, ženám, aká je korelácia medzi vašimi ceckami a našimi kúzelnými paličkami. A že prečo máme niekedy kopiju rozkoše malú a inokedy aspoň priemernú? Pre úplné pochopenie sme zvolili nie  celkom odborný formát, veríme však, že takáto forma popularizácie vedy prinesie ženám vyššiu mienku o mužoch, ako doteraz.

V zásade - vlastnosti materiálov rozlišujeme na mechanické, chemické, fyzikálne a technologické. Pretože sme limitovaní veľkosťou internetu, budeme sa v tejto štúdii venovať iba vlastnostiam najpodstatnejším.

Určite vás najviac zaujíma zvariteľnosť. Materiál skutočne nie je zvariteľný, i keď boli zaznamenané a publikované výsledky niekoľkých pokusov v odborných publikáciách z nakladateľstva Mladý sadista. Ďalšou vysoko dopytovanou vlastnosťou môže byť rozťažnosť. Za vysokú mieru rozťažnosti materiálu vďačíme predovšetkým dutinkovým telieskam, ktoré pokiaľ dostanú podnet z mozgu, začnú sa plniť krvou. To spôsobuje zväčšenie hubovitého telesa rádovo o desiatky percent. To ale nie je až také dôležité, dôležitejšie je, prečo sa z kade so studenou vodou zvykne vychádzať s uterákom okolo pásu? Vysvetlenie je čiastočne skryté v definícii objemovej a rozmerovej rozťažnosti, ktorú môžeme vypočítať ako teplotný súčiniteľ diaľkovej (αl [1/K]), alebo objemovej rozťažnosti (αV [1/K]), ktorý predstavuje zmenu diaľkovej, alebo objemovej jednotky pri zmene teploty o 1 K. Preložme teraz cez tento poznatok známy vzorec [K] = [°C] +273,15 a predstavme si, že nášho červeného indiána vnoríme do vody s teplotou 10 °C, pričom za normálnych okolností považujeme za príjemnú hodnotu okolo 27 °C. Ten rozdiel činí 17 K, čo predstavuje pokles o 5,66 % oproti bázickej teplej sprche. Ukážte mi iný materiál, ktorý by sa pri takej malej zmene teploty dokázal zmenšiť v takejto miere! Z tohto hľadiska sa javí použitý materiál ako jedinečný.

S rozpínavosťou materiálov úzko súvisí aj tzv. syndróm poslednej kvapky v gatiach, ktorej pravdepodobnosť môžeme vypočítať ako Ppk=(F*n)/m, pričom premenná n značí počet otrasení jeho mužstvom po čúraní, hodnota F je sila otrasenia, a premenná m je počet takýchto pokusov a vypočítame ju ako F*n. Pri konštrukcii celého mechanizmu bol totiž využitý rovnaký princíp, akým sa pýšia vonkajšie nemrznúce vodovodné ventily značky Schell. Zabudovaný privzdušňovací ventil prispieva k automatickému vyprázdneniu armatúry pri každom uzavretí kohútika, kde dochádza k eliminácii podtlaku, a tým celý mechanizmus zabraňuje roztrhaniu celej trubice v prípade premŕzania materiálu. Výhodou je absencia mechanických elementov, ktoré môžu predstavovať slabé miesto, všetko je zabezpečené len elasticitou materiálu. Z tohto titulu hodnotíme materiál použitý na výrobu lemroucha lepší, než u žien.

Tvrdosť je definovaná ako odpor materiálu voči vnikaniu cudzieho telesa. Práve preto, že naše teleso zvykne vnikať do iných telies, je potrebné u vnikajúceho telesa dosiahnuť tvrdosť väčšiu, ako je tvrdosť prijímajúceho telesa. Tvrdosť merajú niektoré ženy tzv. ručným testom. Ten však môže byť mimoriadne nepresný, najmä u vzpieračiek, guliarok a kulturistiek, štandardne teda tvrdosť meriame tvrdomerom. Ak túto užitočnú pomôcku doma nemáme, čo by sme sa teda divili (ale môžu byť aj také domácnosti), pomôžeme si rekurentným vzorcom T=abs(((100*vC+1)*((1-A)*1000-K))/V, kde veličina vC predstavuje veľkosť ceckov skúmajúcej osoby ženského rodu, vyjadrená v stupňoch veľkosti košíka, zvýšená zámerne o jeden stupeň, aby ani dievčence s nulkami neboli ochudobnené o zážitok z vaginálneho mapovania, hodnota V predstavuje vek junáka v rokoch a hodnota A predstavuje hladinu alkoholu v krvi, zmeranú refraktomerom v jednotkách promile, dorovnanú konštantou K, kde K predstavuje vašu vzdialenosť v kilometroch na osi z Bratislavy do Košíc. Pre prípad, že by sa skúmaný objekt nachádzal až za Košicami, sme celý vzorec dali do absolútnej hodnoty. Najlepší dôkaz je dôkaz pokusom, aproximujme teda teraz túto teóriu do praxe:

výber zo štatistickej vzorky Veľkosť mačkaných ceckov (vC) Medián vekovej skladby štatistickej vzorky (V) vzdialenosť od Košíc (K) Promile alkoholu v krvi (A) Tvrdosť penisu (T)
A 20-ročný honelník, Bratislava 2 20 400 0,0 40,1
B 20-ročný šrác, Košice 2 20 0 0,0 60,1
C 40-ročný kápo, Bratislava 2 40 400 0,0 20,0
D 40-ročný čávo, Košice 2 40 0 0,0 30,0
E Kňour, Germania, Kapitán 2 ? ? n/a 10000,0

 

výber zo štatistickej vzorky Veľkosť mačkaných ceckov (vC) Medián vekovej skladby štatistickej vzorky (V) vzdialenosť od Košíc (K) Promile alkoholu v krvi (A) Tvrdosť penisu (T)
A 20-ročný honelník, Bratislava 2 20 400 0,4 20,1
B 20-ročný šrác, Košice 2 20 0 0,4 40,1
C 40-ročný kápo, Bratislava 2 40 400 0,4 10,0
D 40-ročný čávo, Košice 2 40 0 0,4 20,0
E Kňour, Germania, Kapitán 2 ? ? n/a 10000,0

Zo skúsenosti vieme, že vplyv veku zvykne pôsobiť nepriamou úmerou na hodnotu T. Rovnako pri požití alkoholu je odolnosť obyvateľov metropoly východu väčšia, t. j. čím viac ste umiestnení ku metropole východu, tým je vplyv menší, lebo ste proste zvyknutí. Výsledky meraní uvedené v tabuľke súhlasia s praxou, z toho dôvodu môžeme prehlásiť vzorec za axiomatický.

Pružnosť, pevnosť a tvárnosť, to sú tie mechanické vlastnosti, ktoré vás takisto budú zaujímať. Pevnosť zrejme nemusíme predstavovať, ide o najväčšie napätie potrebné k rozdeleniu materiálu na dve časti. Podľa definície teda môžeme predpokladať, že materiál je dostatočne pevný, i napriek tomu, že sa niekedy môže zdať niečo iné. Ani hraničné situácie typu „sekla mu koza, volajte hasičov“ nevedú typicky k deštrukcii materiálu strihom. S pevnosťou úzko súvisí aj pružnosť, čo je vlastne schopnosť materiálu vrátiť sa do pôvodných rozmerov, akonáhle prestane pôsobiť zaťažujúca sila. V tomto prípade je zaujímavý vplyv veku. Vo veku od 25 rokov vyššie platí priama úmera, že čím je materiál starší, tým má väčšiu afinitu k zotrvaniu v prapôvodnom stave, vo veku do 25 rokov platí nepriama úmera. No a konečne sa dostávame k tvárnosti. Tu si pomôžeme prirovnaním, že pokiaľ má osoba ženského rodu vagínu veľkú ako dvere do Tesca, vôbec by sme tvárnosť neriešili. V prípade opačného extrému, t. j. u žien výnimočne útlej postavy, môžeme odvodiť schopnosť preniknúť dovnútra a vyplniť telesné dutiny na základe jednoduchého testu:

  1. Je vaším partnerom osoba čiernej pleti, ktorá zvykne hrať vo dokumentárnych filmoch pre dospelých?

A) áno

B) nie

       2. Ako túto osobu prezývali nemecké študentky na internátoch?

A) Die Dicke Berta

B) Kleiner Schwanz.

Ak ste odpovedali na obe otázky po A, môžete mať problém. V zásade sa ale aj tu dá pomôcť rôznymi spôsobmi, napríklad zvýšením miery medze sklzu použitím lubrikačného gélu (v prípade, ak nie je poruke použijeme rastlinný margarín), v krajnom prípade dokonca aj výmenou partnerky. Pozor však na extrémy, z rozprávania vieme, že to nie je pekný zážitok ocitnúť sa v situácii, keď muž parkuje bicykel v leteckom hangári.

Čo dodať na záver? Milé dámy, ak sa niekedy dostanete do situácie, kedy váš úlovok nebude dosahovať požadované parametre (#blbetabletky, #objemovka, #kedichprestanembrattaksatovratidonormalu), nezačnite sa, prosím, hneď smiať, alebo nebodaj plakať. Postavte sa k celému problému vedecky, t. j. zmerajte najprv teplotu okolia (prosím nezabudnite na prepočet na Kelviny), použite tvrdomer, vykonajte únavové a tlakové skúšky a zohľadnite aj všetky ostatné fyzikálne parametre. A až keď výsledky meraní a výpočtov nebudú zhodné s etalónmi uvedenými v nomenklatúrnych tabuľkách, môžete povedať – TY HO MÁŠ ALE MALÉHO, HA-HA-HA!!!

 

Autor ďakuje svojej manželke za odbornú a gramatickú korektúru.