Kde bolo, tam bolo, na fare v Jarovniciach, sa Kotleba, Mazurek a Magát dohodli na nutnosti novej kodifikácie spisovnej slovenčiny na báze árijského nárečia. Dynamickému rozvoju slovanského národa bolo potrebné prispôsobiť aj jazyk, a tak sa títo traja národní buditelia rozhodli uzákoniť slovenčinu, ktorá by bola dostatočne flexibilná a vyhovovala by tak čoraz zmenšujúcej sa inteligencii národa. Títo gramatickí nacisti sa konečne rozhodli urobiť poriadky aj v matke slovanských jazykov a po desaťročiach krutého gramatického útlaku vyslyšali volanie pospolitého ľudu, ktorý ticho trpel pod jarmom bratislavskej kaviarne. Nové pravidlá nastavili tak, aby už viac žiadnemu hejslovákovi nerobil problém žiaden diktát, najmä však nie diktát Bruselu.

S kritikou kotlebovcov a odmietnutím ich spisovnej árijčiny okamžite vystúpil Andrej Danko, hoci predtým o zmenách v slovenčine a potrebe jej dekultivovania sám uvažoval, keďže jeho tlačovkám takmer nikto nerozumel. Kulminovanie národouvedomovacieho procesu nakoniec vyústilo v pravopisnú reformu, ktorej základy položili facebookové statusy a komentáre slovenských národovcov.

Alfou a omegou tohto jazykového obrodenia bolo odstránenie Hattalových hatlanín a uzákonenie používania ypsilonu a mäkkého i na báze náhodnosti. Na počesť vodcu pravopisnej revolúcie Magiána Kotlebu bolo písmeno r nahradené géčkom, čím sa podľa sofistikovaných prepočtov Milana Uhríka, poslanca ĽSNS vzdelaného ďaleko za hranicou svojho intelektu, značne odľahčil štátny rozpočet o náklady spojené s platmi logopédov. Tento zákonodarca sa však zapísal veľkými literami do histórie hlavne tým, že v rámci úsporných opatrení zrušil odvodzovanie pre živnostníkov a homonymá pre homofóbov. Jednou z hlavných zmien oproti predchádzajúcej mainstreamovej verzii spisovnej slovenčiny bolo zrušenie malých písmen a pridanie minimálne troch výkričníkov na koniec každej vety!!! Odstrániť gramatickú diskrimináciu malo zrušenie akýchkoľvek výnimiek v rytmickom krátení. V novej, čistej gramatike sa dosť často skloňovala zmena skloňovania. Dominantný mužský rod bol jednoznačne nadradený nad ženským, ktorý si tak musel prejsť značným prerodom. Vzor ulica nahradil vzor kuchyňa, vzor žena vzor otrokyňa, vzor kosť vzor zlatokopka a vzor dlaň mohol viac používať už len mužský rod. Patriarchálnosť sa uplatňovala aj v prípade pádových prípon ou a ov, ktoré sa podvolili mužskému rodu a tým pádom aj v ženskom rode končili príponou ov. Značné problémy nastali pri pokuse o skloňovanie slova euro, ktoré muselo byť nakoniec nahradené korunou. Títo traja radikáli radikálne zmenili taktiež stavbu viet. Zrušili sa zložené súvetia a povolené boli iba vety holé ako hlavy neonacistov.

Od podstatných mien sa odlúčili tie nepodstatné ako napríklad tolerancia, znášanlivosť, porozumenie či ľudskosť. K pádom tým pádom pribudol za akuzatív nový pád primitív. V rámci pritvrdenia zmenil Miňo Mazurek mäkké spoluhlásky ď ť ň ľ na c t j b. Expresívne výrazy sa vďaka orodovaniu hip-hopovej obce premenovali na vulgarizmy, čo malo za následok zrušenie niektorých barbarských divadelných predstavení, ktoré by nedajbože mohli skultúrniť život kultúrne vyprahnutej slovanskej lúzy. Po novom boli všetky cudzie slová perzekvované a deportované naspäť do krajín ich pôvodu, keďže na Slovensku nebola žiadna cudzia kultúra tolerovaná. Zakázané bolo samozrejme aj používanie arabských číslic. Zo slovnej zásoby boli odstránené slová začínajúce na EU alebo NATO, a tak bola na Slovensku zakázaná napríklad EUtanázia či NATOčenie kompromitujúceho videa s Pištom Judínym. Ďalej bolo zo slovnej zásoby vyradené aj slovo holokaust, keďže tento termín bol len čírym výmyslom židoboľševických intergalaktických jašterov sponzorovaných krvavými americkými petrošekelmi. Konsenzus medzi týmito tromi jakobínmi nastal aj v otázke zlúčenia predložiek z/zo a s/so, pričom po novom sa namiesto z/zo písalo výlučne s/so podľa vzoru Tiso. Špeciálnou úpravou prešlo aj slovné spojenie napadlo mi, ktoré sa po útokoch neonacistov v Nitre zmenilo na napadlo ma. Mierny názorový rozpor nastal v oblasti bodiek. Magát ich chcel zrušiť, keďže ich považoval za buržoázny prežitok, Kotleba chcel poukázať na prehnitý skorumpovaný gramatický systém a za každou vetou ich požadoval čo najviac a Mazurek chcel tie sprosté pravidlá iba čím skôr dokopať dokonca, aby sa konečne mohli ísť spoločne okúpať a potom skočiť na kebab. Posledným krokom bolo odpojenie jazykovedy od sémantiky, ktorá bola kedysi náukou o význame slov, ktoré ale pri diskusiách s nacionalistami už viac nemali žiaden význam. Pod krvavú pravopisnú revolúciu sa neskôr podpísal aj Rudo Vaský, ktorý zo slovenčiny roxorom vyjebal apostrofy, spojovníky, úvodzovky, lomky, bodkočiarky a mnohé iné "kokotiny", hehehééé. Nové 666 stranové pravidlá slovensko-árijského jazyka následne rozdávali vo vlakoch hliadky Ľudovej strany Naše Slovensko pod záštitou jazykovedného ústavu Vzdoru Kysuce. Revolucionári vyšli aj do ulíc, kde vykrikovali heslá ako „Za boha, za národ, za gramatiku“, „Grammatik macht frei“ či „Jebem vášho Analfabeta“. Z extrémne zložitého jazyka sa tak rázom stal jazyk extrémistický.