Pivovarník domáci, lat. cervesarius domesticus, je poddruhom druhu homo sapiens sapiens, od ktorého sa vonkajšími morfologickými znakmi nijako neodlišuje. Pri zbežnom až povrchnom kontakte preto nie je možné zistiť, že ide o daný poddruh.

 

Pre identifikáciu pivovarníka domáceho (ďalej p.d.) je pri bližšom skúmaní nápomocný výskyt používaných kľúčových výrazových prvkov ako: slad, chmeľ, rmutovanie, vystieranie, chmeľovar, cukornatosť, kvasenie, fľaškovanie a pod.

 

Metamorfóza bežného jedinca druhu homo sapiens sapiens na p.d. môže prebiehať pozvoľna, ale aj prudko a náhle. Spúšťačom býva buď vplyv už metamorfovaného jedinca alebo štúdium materiálu týkajúceho sa produkcie piva v domácich podmienkach.

 

P.d. prejavuje mierne zvýšenú excitáciu, keď sa v sociálnom kontakte s inými jedincami druhu homo sapiens sapiens vyskytne téma alkoholických nápojov vyrobených fermentáciou chmeľovo-sladového vývaru. V takýchto situáciách možno pozorovať charakteristické znaky jeho poddruhu, t.j. zvýšenú frekvenciu vyššie uvedených výrazov vo verbálnom prejave.

 

Ak chceme p.d. chovať v domácnosti, je potrebné vytvoriť mu vhodné podmienky. Ideálnym riešením je dom s oddelenou miestnosťou určenou na varenie piva, napr. pivnica alebo technická miestnosť s tečúcou vodou, elektrinou a sporákom. V obmedzenejších bytových priestoroch postačí kuchyňa, je však nutné počítať s pachovými efektami a nutnosťou upratovania po každom pivovarení.

 

Dôležitou súčasťou životného priestoru p.d. sú aj skladovacie priestory na materiál a pomôcky určené na výrobu piva. K základným potrebám patrí veľký hrniec, prípadne poloautomatický elektrický domáci pivovar, kvasná nádoba, fľaše, odmerka, jemné sito, príp. textilný filter. Materiál variuje podľa preferencií konkrétneho jedinca. Ak p.d. preferuje varenie piva zo sladinového koncentrátu, tento sa skladuje v chladničke v príslušných nádobách. Ak jedinec pokročil k technologicky komplexnejšiemu vareniu zo sladu, k potrebnému vybaveniu pribúda ručný alebo elektrický mlynček, tzv. šrotovník. V takom prípade sú potrebné aj suché priestory na uskladnenie vreca s naklíčeným a usušeným sladom. Na šrotovanie sladu je vhodná samostatná miestnosť alebo vonkajší záveterný priestor, keďže tento proces je značne prašný a do domácnosti preto pomerne nevhodný.

 

Počas samotného pivovarenia je vhodné dopriať p.d. pokoj a neobťažovať ho nesúvisiacimi otázkami, je však prijateľné prejaviť ochotu pomôcť, keď to bude potrebné. Asistencia je väčšinou vítaná pri filtrovaní uvareného roztoku, pri prenášaní nádob, alebo pri záverečnom upratovaní. Taktiež v záverečnej fáze výroby, pri umývaní fliaš a samotnom fľaškovaní hotového produktu.

 

Fermentácia (hov. kvasenie) je proces, ktorý p.d. bedlivo sleduje. Hlavne počas prvých cca 24 hodín, kedy biochemická transformácia cukrov na etylalkohol môže prebiehať pomerne prudko, p.d. v pravidelných intervaloch kontroluje fermentačnú nádobu a podľa potreby odstraňuje nahromadenú penu. Toto je ochotný robiť aj v nočných hodinách na úkor vlastného spánku.

 

P.d. býva náročný na kvalitu výsledného produktu a obvykle má tendencie k prehnanej sebakritike. I keď jednotlivé várky sa od seba môžu kvalitou výrazne líšiť, obzvlášť ak má jedinec v obľube variácie technologických postupov, v prevažnej väčšine prípadov je však výsledné pivo kvalitou vysoko nad komerčne najdostupnejším štandardom. Výnimkou môžu byť prvé pokusy s varením piva v období transformácie jedinca z homo sapiens sapiens na poddruh cervesarius domesticus.

 

Finančná náročnosť chovu p.d. v domácnosti závisí na preferenciách konkrétneho jedinca. Počiatočné náklady na vybavenie a materiál nemusia byť vysoké, základná výbava je cenovo dostupná pre široké príjmové spektrum. Pochopiteľne, možnosti sú rôznorodé a hlavne v počiatočnom post-transformačnom entuziazme môže mať p.d. sklony k nakupovaniu množstva rôznych surovín a pomôcok. Dlhodobou investíciou je nákup domáceho pivovaru, ktorého maloobchodná cena začína na hranici 1000 €. V domácnosti tiež môže nastať potreba zakúpenia samostatnej chladničky určenej na uskladnenie piva, ktoré p.d. vyrobí, keďže chladnička štandardnej veľkosti nemusí postačovať pre bežnú zásobu potravín i fliaš s pivom.

 

Výsledky pozorovania naznačujú, že chov p.d. v domácnosti je veľmi prínosný. Prezentácia vlastného piva zvyšuje spoločenskú prestíž ako samotného p.d., tak i ostatných členov domácnosti, či už pri prijímaní návštev alebo pri navštevovaní príbuzných alebo priateľov v ich príbytkoch, kedy je doma vyrobené pivo vhodným darom.

 

Upozornenie: neodporúčame chovať v jednej domácnosti viac ako jeden exemplár pivovarníka domáceho, vzhľadom na možnosť konfliktov pri nezhodách v otázkach výrobného procesu, ako aj na priestorovú a finančnú náročnosť.